THE VOICE OF SILENCE

Here you can find some of the Kierkegaard-passages behind the video-essay Kierkegaard & THE VOICE OF SILENCE

NB: These are my own primitive translations in progress. They are more than loyal to the original content but probably a disgrace to the english language. If you want to take part in this progress with suggestions on what to improve, I will be grateful to receive them on cd@kierkegaard.tv.

Long live the post-horn! That is my instrument. For many reasons, and the most noble of these is that you can never be certain to beguile the same note out of it more than once. For there is an infinity of possibility in a post-horn, and he who puts it to his mouth and infuses his wisdom into it, he will never be guilty of a repetition. And he who instead of giving an answer gives his friend a post-horn to make use of as he pleases, he says nothing but explains everything. Long live the Posthorn. That is my symbol.
(Repetition)

Leve Posthornet! det er mit Instrument, af mange Grunde og fornemmelig af den, at man aldrig med Sikkerhed kan aflokke dette Instrument den samme Tone; thi der ligger en uendelig Muelighed i et Posthorn, og den, der sætter det for sin Mund og nedlægger sin Viisdom i det, han skal aldrig gjøre sig skyldig i en Gjentagelse, og den, der istedetfor Svar rækker sin Ven et Posthorn til behagelig Afbenyttelse, han siger Intet, men forklarer Alt. Priset være Posthornet! Det er mit Symbol.
(Gjentagelsen)

When Amor left Psyche he said to her: You will be the mother of a child who shall be a God-child if you are silent, a mere human if you betray the secret. – Every human being who knows how to be silent becomes a God-child, for in silence lies the awareness of one’s divine origin, the human being who talks becomes a human being. – How many know how to be silent – how many simply understand what it is: to be silent.
(The Journal JJ:39)

Da Amor forlod Psyche sagde han til hende: Du skal blive Moder til et Barn, der vil blive et Gude-Barn, hvis Du tier, kun et Msk, hvis Du forraader Hemmeligheden. – Ethvert Msk, der veed at tie bliver et Gudebarn; thi i Taushed ligger Besindelsen paa sin guddl. Herkomst, den, der taler, bliver et Msk. – Hvor Mange veed at tie – hvor Mange forstaae blot, hvad det vil sige: at tie.
(Journalen JJ:39)

The freedom is infinite and comes out of nothing.
(The Concept of Anxiety)

Friheden er uendelig og fremkommer af Intet.
(Begrebet Angest)

Love is so deeply rooted in the human nature, so essentially does it belong
to the human being, and yet people so frequently come up with excursions in order to avoid – this bliss. That is they fabricate some deceit – to deceive themselves, or to make themselves misserable.
(Works of Love)

Saa dybt er Kjerligheden grundet i Menneskets Væsen, saa væsentligen tilhører den Mennesket; og dog finde Menneskene saa ofte paa Udflugter for at unddrage sig – denne Salighed, altsaa de udfinde Bedrag – for at bedrage sig selv, eller for at gjøre sig selv ulykkelige.
(Kjerlighedens Gjerninger)

[….] Yes, when silence is an infinite nothing and for that very reason the spacious form of possibility open for an infinite content— yes, then I love it, for then it is the element of spirit and has more richness than a new king on the throne and other world events.
(Stages On Life’s Way)

[…] naar Stilheden er et uendeligt Intet og netop derved Mulighedens rummelige Form for et uendeligt Indhold, ja da elsker jeg den, thi da er den Aandens Element, og righoldigere end Kongeskifter og Verdensbegivenheder.
(Stadier paa Livets Vei)

You must in the deepest sense make yourself become nothing, become nothing in front of God, learn to be silent. In this silence lies the beginning.
(The Lily of the Field and the Bird of the Air)

Du skal i dybeste Forstand gjøre dig selv til Intet, blive til Intet for Gud, lære at tie; i denne Taushed er Begyndelsen.
(Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen)

It is indeed so that death makes us all alike, but as this alikeness lies in nothing, in becoming nothing, then the alikeness itself is indeterminable […] So the decisiveness of death is by its alikeness like the empty space and like a silence in which nothing is heard, or soothed like a silence which is not disturbed. And in this realm of silence death is the king.
(Three Discourses on Imagined Occasions)

Vel gjør Døden nemlig Alle lige, men dersom denne Lighed er i Intet, i Tilintetgjorthed, saa er jo Ligheden selv ubestemmelig. […] Saaledes er Dødens Afgjørelse ved sin Lighed som det tomme Rum og som en Taushed, hvori Intet lyder, eller formildet som en Taushed, der ikke forstyrres. Og i dette tause Rige hersker Døden.
(Tre Taler ved Tænkte Leiligheder)

When Amor left Psyche, he said to her: You will be the mother of a child who shall be a God-child if you are silent, a mere human if you betray the secret. – Every human being who knows how to be silent becomes a God-child, for in silence lies the awareness of one’s divine origin, the human being who talks becomes a human being. – How many know how to be silent – how many simply understand what it is: to be silent.
(The Journal JJ:39)

Da Amor forlod Psyche sagde han til hende: Du skal blive Moder til et Barn, der vil blive et Gude-Barn, hvis Du tier, kun et Msk, hvis Du forraader Hemmeligheden. – Ethvert Msk, der veed at tie bliver et Gudebarn; thi i Taushed ligger Besindelsen paa sin guddl. Herkomst, den, der taler, bliver et Msk. – Hvor Mange veed at tie – hvor Mange forstaae blot, hvad det vil sige: at tie.
(Journalen JJ:39)

It is difficult for a camel to pass through the eye of a needle and difficult for the worldly being to find silence, whether he is mighty or miserable, difficult to find silence in the noise of the world and difficult to find it were it is, if he himself is bringing the noise with him. […] The one who says: it does not exist, this silence, he is only making noise.
(Three Discourses on Imagined Ocassions)

Det er vanskeligt for en Kameel at gaae gjennem et Naaleøie, og vanskeligt for den Verdslige at finde Stilhed, han være mægtig eller ringe, vanskeligt at finde den i Livets Larm, vanskeligt at finde den hvor den er, naar han ikke selv bringer Larmen med sig. […] Hvo som siger: den er ikke til, denne Stilhed, han larmer blot.
(Tre Taler ved Tænkte Leiligheder)

To pray is not to hear oneself talk, but to become silent, and stay silent, to wait, until the praying one hears God.
(The Lily of the Field and the Bird of the Air)

At bede er ikke at høre sig selv tale, men er at komme til at tie, og at blive ved at tie, at bie, til den Bedende hører Gud.
(Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen)

[…] let us never forget, that the Socrates’ not-knowing was a form of godliness and worship of God.
(The Sickness Unto Death)

[…] lad os aldrig glemme, at Socrates’s Uvidenhed var en Art Gudsfrygt og Gudsdyrkelse.
(Sygdommen til Døden)

[…] it was Socrates who […] were the first to shut himself of from the human beings, to shut himself inside with himself, so that he could expand in the divine.
(The Concept of Anxiety)

[…] det var Socrates, der […] begyndte med at slutte sig af mod Menneskene, at slutte sig inde med sig selv, for at udvides i det Guddommelige.
(Begrebet Angest)

For that I love you, you silence of solitude, more than anything that has multitude, for you have infinitude!
(Stages on Life’s Way)

Derfor elsker jeg Dig, Du Eensomhedens Stilhed, fremfor Alt hvad der er mangfoldigt, fordi Du er uendelig!
(Stadier paa Livets Vei)

Oh, in the midst of all the distress, wonderful joy of life, joy of the human family and joy of being a human being oneself. Oh, in the silence, wonderful togetherness with everyone. Oh, in the solitude, wonderful fellowship with everyone! For it is not so that one human being does not have the same essential task as the other human being […] but each one does understand it a bit differently and in his own way. There are not, as in the confusion, different roads and different truths and new truths, but there are many roads leading to the one truth and each person walks his own.
(Three Discourses on Imagined Occasions)

O, midt i al Nød skjønne Glæde over Livet og over Slægten og over selv at være Menneske; o, under Stilheden skjønne Samdrægtighed med Enhver; o, i Eensomheden skjønne Fællesskab med Alle! Thi det er ikke saaledes, at det ene Menneske ikke har det samme Væsentlige til Opgave, som det andet Menneske […] men det er saaledes, at Hver forstaaer det lidt forskjelligt og paa sin Viis. Og det er ikke saaledes som i Forvirringen, at der er forskjellige Veie og forskjellige Sandheder og nye Sandheder, men det er saaledes, at der er mange Veie, som føre til den ene Sandhed, og Hver gaaer sin.
(Tre Taler ved tænkte Leiligheder)

Link: http://kierkegaard.tv/human

The ethical is and will always be the highest task given to each human being […] the ethical is the eternal respiration and in the midst of solitude the reconciling unity with every human being.
(Concluding Unscientific Postscript)

Det Ethiske er og bliver den høieste Opgave, som er sat for ethvert Menneske […] det Ethiske er det evige Aandedrag og midt i Eensomheden det forsonende Fælledsskab med ethvert Menneske.
(Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift)

Link: http://kierkegaard.tv/respiration

Everything will present itself to you in stillness and become divine in silence. It is not only true for the expected child Psyche that its future depends on her silence.
(Either-Or, First Part)

Alt vil erhverves i Stilhed og guddommeliggjøres i Taushed. Det er ikke blot om Psyches tilkommende Barn det gjælder, at dets Fremtid afhænger af hendes Taushed.
(Enten-Eller, Første Del)

The demoniacal is to be shut inside onself and the involuntary release. These are appropriately two ways of expressing the same thing;
for the being-shut-inside-oneself is precisely the mute, and if it has to express itself, this must happen against its will, as the freedom caught by itself in unfreedom comes in contact with the freedom outside and now revolts, betrays the unfreedom, so that it is the individial that betrays itself against its own will […] In common speech we have an expression which is quite indicative. We say of a person that he will not speak out. The being-shut-inside-oneself is precisely the mute; the spoken word is precisely the salvation, the salvation from the empty abstraction of the being-shut-inside-oneself […] For in the language lies the communication.
(The Concept of Anxiety)

Det dæmoniske er det indesluttede og det ufrivilligt Aabenbare. Disse tvende Bestemmelser betegne, hvad de og skulle, det Samme; thi det Indesluttede er netop det Stumme, og naar dette skal yttre sig, maa det skee mod dets Villie, idet den i Ufrihed til Grund liggende Frihed, ved at komme i Communication med Friheden udenfor, revolterer, og nu forraader Ufriheden, saaledes, at det er Individet, der forraader sig selv mod sin Villie […] Man har i daglig Tale et Udtryk, der er yderst betegnende. Man siger om Een: han vil ikke rykke ud med Sproget. Det Indesluttede er netop det Stumme; Sproget, Ordet er netop det Frelsende, det Frelsende fra det Indesluttedes tomme Abstraktion. […] I Sproget ligger nemlig Communicationen.
(Begrebet Angest)

It is said that one regrets ten times having spoken to once for having been quiet — and why? Because the external fact of having spoken can get one involved in difficulties, since it is an actuality. But to be quiet! That is the most dangerous of all. By being quiet one is left to oneself. Here actuality cannot come to his aid by punishing him, by bringing upon him the consequences of his talk.
(The Sickness Unto Death)

Man siger saaledes, at man fortryder ti Gange at have talet for een Gang at have tiet, og hvorfor? Fordi det at have talet som et udvortes Faktum kan vikle En ind i Ubehageligheder, da det er en Virkelighed. Men det at have tiet! Og dog er det det Allerfarligste. Thi ved at tie er Mennesket ene overladt til sig selv; her kommer Virkeligheden ham ikke til Hjælp ved at straffe ham, ved at bringe Følgerne af hans Tale over ham.
(Sygdommen til Døden)

If only you will understand me properly, I may very well say that what is important in choosing is not so much to choose the right thing as the energy, the seriousness and the passion with which one chooses. In this the personality declares itself in its inner infinity and thereby the personality is consolidated anew. Even if a person then should choose the wrong thing, he nevertheless, because of the energy with which he choose, will find out that he choose the wrong thing. For when he makes a choice with all the innermost passion of his entire personality, his being is purified and he himself is brought into a direct relation to the eternal force, that omnipresently permeates all of existence.
(Either-Or, Second Part)

Naar Du da vil forstaae mig rigtigt, saa kan jeg gjerne sige, at det i at vælge ikke saa meget kommer an paa at vælge det Rigtige, som paa den Energi, den Alvor og Pathos, hvormed man vælger. Deri forkynder Personligheden sig i sin indre Uendelighed, og derved consolideres igjen Personligheden. Selv derfor om et Menneske valgte det Urette, saa vil han dog, netop paa Grund af den Energi, hvormed han valgte, opdage, at han valgte det Urette. Idet nemlig Valget er foretaget med hele Personlighedens Inderlighed, er hans væsen luttret, og han selv bragt i et umiddelbart Forhold til den evige Magt, der allestedsnærværende gjennemtrænger hele Tilværelsen.
(Enten-Eller, Anden Del)

[…] as time went by the hearing became the sense most dear to me, for just as it is the voice that reveals the innermost being, so it is the ear that perceives this innermost being, the hearing which is the sense that captures it.
(Either-Or)

[…] Efterhaanden blev da Hørelsen mig den kjæreste Sands; thi ligesom Stemmen er Aabenbarelsen af den for det Ydre incommensurable Inderlighed, saaledes er Øret det Redskab, ved hvilket denne Inderlighed opfattes, Hørelsen den Sands, ved hvilken den tilegnes.
(Enten-Eller)

[…] silence is both. Silence is the snare of the demon, and the more one keeps silent, the more terrifying the demon becomes. But silence is also the divine sharing knowledge with the individual.
(Fear And Trembling)

[…] Taushed er begge Dele. Taushed er Dæmonens Besnærelse; og jo mere der ties, jo forfærdeligere bliver Dæmonen, men Taushed er ogsaa Guddommens Samviden med den Enkelte.
(Frygt og Bæven)

He who cannot disclose himself cannot love, and he who cannot love is the unhappiest of all.
(Either-Or, Second Part)

Den, der ikke kan aabenbare sig, kan ikke elske, og den, der ikke kan elske, han er den Ulykkeligste af Alle.
(Enten-Eller, Anden Del)

What is it to talk? It is to abolish the passionate disjunction between being silent and speaking out. Only he who can essentially be silent can essentially speak out. Only he who can essentially be silent can essentially take action.
(A Literary Review)

Hvad er det at snakke? Det er Ophævelsen af den lidenskabelige Disjunktion mellem at tie og tale. Kun Den, der væsentligen kan tie, kan væsentligen tale, kun Den, der væsentligen kan tie, kan væsentligen handle.
(En literair Anmendelse)